Selected Publications

uSystolic: Byte-Crawling Unary Systolic Array

Di Wu, Joshua San Miguel

2022

HPCA [30.5%]

uBrain: A Unary Brain Computer Interface

Di Wu, Jingjie Li, Zhewen Pan, Younghyun Kim, Joshua San Miguel

2022

ISCA [16.8%]

uGEMM: Unary Computing for GEMM Applications

Di Wu, Jingjie Li, Ruokai Yin, Hsuan Hsiao, Younghyun Kim, Joshua San Miguel

2021

IEEE Micro [9.9%]

uGEMM: Unary Computing Architecture for GEMM Applications

Di Wu, Jingjie Li, Ruokai Yin, Hsuan Hsiao, Younghyun Kim, Joshua San Miguel

2020

ISCA [18.3%]

In-Stream Stochastic Division and Square Root via Correlation

Di Wu, Joshua San Miguel

2019

DAC [18.9%]